แบดมินตันเป็นกิจกรรมเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมทีม อีกทั้งยังแสดงการมีน้ำใจนักกีฬา เพราะการเล่นแบดมินตันประเภททีมจะต้องเล่นร่วมกับคนอื่น ๆ จึงได้มีการพบปะสังสรรค์พูดคุยกับผู้อื่นและการช่วยเหลือซึ่งกันในระหว่างทีมเพื่อให้เกิดความสามัคคีด้วย

การเริ่มต้นแข่งขันแบดมินตันการส่งลูกมีส่วนช่วยให้ผู้เล่นเป็นฝ่ายรุกได้ เพื่อจะมีโอกาสชิงเป็นฝ่ายรุกก่อนหรือถ้าผู้เล่นตกเป็นฝ่ายรับต้องมีการป้องกันที่ดีและมีวิธีการรับลูกให้ทัน ซึ่งหลักทั่วไปในการรับลูกเสิร์ฟ มีดังนี้

  1. ผู้เล่นจะต้องยืนในท่าเตรียมพร้อมก่อนคู่แข่งขันจะทำการส่งลูกในบริเวณจุดที่อยู่กลางของ

สนามค่อนมาทางด้านหน้าให้คลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดและยืนในตำแหน่งที่ไม่ให้เสียเปรียบ

  1. ผู้เล่นจะต้องฝึกการสังเกตว่าคู่แข่งขันมักจะส่งลูกมาทางทิศใด จังหวะใด ตลอดจนสามารถส่ง

ลูกได้ดีมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหน

  1. ผู้เล่นพยายามเข้าไปตีโต้ตอบลูกส่งในขณะและจังหวะที่ลูกขนไก่อยู่ในตำแหน่งที่สูงสุด โดย

ก่อนที่ส่วนหัวของลูกขนไก่จะมีวิถีปักลง ซึ่งผู้เล่นจะสามารถเลือกตีลูกตบ ลูกแย็บหรือลูกดาดก็ได้

  1. ในกรณีที่ผู้ส่งได้มีการส่งลูกมาบริเวณเส้นส่งลูกสั้น ผู้เล่นจะต้องก้าวเท้าเข้าประชิดตีลูกด้วย

ความรวดเร็วเพื่อชิงการเป็นฝ่ายรุกได้ทัน

นอกจากเป้าหมายของการเล่นแบดมินตันคือการทำให้ผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งฝ่ายรุก และทำให้ตรงข้ามเสียเปรียบแล้ว ในการแข่งขันผู้เล่นจะต้องมีการสังเกตดูด้วยว่าการตีรับลูกในทิศทางไหนที่เกิดข้อเสียน้อยที่สุด และตำแหน่งไหนที่คู่แข่งขันตอบโต้มาไม่ได้ หรือตีกลับมาแล้วแต่ดันมาเสียเปรียบเพื่อที่ผู้เล่นได้เปรียบมากที่สุด